Regulamin „WIOSENNY KONKURS RYŁKO”

Regulamin „WIOSENNY KONKURS RYŁKO”

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy Regulamin, będzie prowadzony pod nazwą

„WIOSENNY KONKURS RYŁKO” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Brawo Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Dworcowej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099710, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem

internetowej strony Organizatora pod adresem: https://www.rylko.com/pl/strony/wiosenny-konkurs-rylko

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 2094,).

6. Konkurs rozpoczyna się 08 kwietnia 2022 r., a kończy w dniu 08 maja 2022r.

II. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca

konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą

uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz osoby

niepełnoletnie, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 13 lat i

przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien, w terminie od 09 kwietnia 2022 r. do

dnia 08 maja 2022 r. włącznie, dokonać zakupu produktów marki Ryłko w dowolnym Salonie

Ryłko lub na rylko.com na kwotę minimum 199zł i dokonać ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO poprzez

stronę internetową Organizatora pod adresem: https://www.rylko.com/pl/strony/wiosenny-konkurs-rylko, podając imię, nazwisko, adres

e-mail, numer telefonu, numer paragonu/dokumentu sprzedażowego i wykonując Zadanie Konkursowe, tj.

odpowiedz na pytanie: „Który model z oferty marki Ryłko jest Twoim ulubionym i dlaczego?”.

4. Uczestnik może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń z zastrzeżeniem, że każde Zgłoszenie

związane jest z odrębnym Dowodem Zakupu Produktu za minimum 199 zł oraz z zamieszczeniem

za każdym razem innej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

5. Zgłoszenia Konkursowe będą sprawdzane pod kątem zgodności z Regulaminem Konkursu.

6. Wykonane Zadania Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy

społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z założeniami Konkursu lub stanowiące reklamę

produktów konkurencyjnych nie będą brały udziału w Konkursie, tj. nie będą przedmiotem

oceny Jury.

7. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego jako

utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

b) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności i twórczości, oraz

nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku,

gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa

majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do

zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem

tych praw,

c) wyraża zgodę na publikację swojego Zadania Konkursowego na portalach

społecznościowych Ryłko, w szczególności na www.rylko.com , Facebook-u oraz Instagram-ie.

8. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia

Konkursowego i spełnili wszystkie warunki o których mowa w pkt II ust. 3 Regulaminu,

zostanie wybranych pięciu Zwycięzców Konkursu. Każdy z nich otrzyma voucher

o wartości 1000 PLN. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni najpóźniej w dniu: 15 maja 2022r.

8.1. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387).

8.2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

8.3. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

9. Do dnia 09 kwietnia 2022 r. Organizator powoła jury składające się z nieparzystej liczby osób

(nie mniej niż 3) w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora lub innych wybranych

przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokonywać będzie weryfikacji Zgłoszeń

Konkursowych oraz wyboru Zwycięzców o których mowa w pkt 8 (dalej „Jury”).

10. Jury dokona wyboru Zwycięzców biorąc pod uwagę kreatywność i pomysłowość przesłanego

tekstu oraz jego zgodność z tematem wyznaczonym w Zadaniu Konkursowym.

11. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających kryteriów lub niezgodnych z

Regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody.

12. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.

13. W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego od jednej osoby i

zakwalifikowania do Nagrody, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do

Organizatora i zakwalifikowane do Nagrody zgłoszenie (liczy się data wpływu zgłoszenia).

Dotyczy to również sytuacji, w której jeden Uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne

dane i zakwalifikuje się do więcej niż jednego odbioru Nagrody. W takiej sytuacji, po

weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik otrzyma tylko jedną Nagrodę.

14. Nagrodami w Konkursie są vouchery o wartości 1000 zł każdy.

15. Organizator oświadcza, iż Nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego. Nagrody nie

podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne świadczenia. Prawo do Nagrody nie

może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

16. Do Nagród w niniejszym Konkursie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) – w szczególności art. 30 ust. 1 pkt 2

niniejszej ustawy.

17. Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej www.rylko.com oraz dystrybuowane drogą mailową do Zwycięzców.

18. Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu (mailowo) w celach weryfikacyjnych. (Zakup nie może być uprzednio zwrócony do sklepu). W przypadku braku otrzymania dowodu zakupu w ciagu 7 dni, nagroda przepada.

19. W nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2022r. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do wykorzystania voucherów. Produkty z vouchera można zamówić mailowo lub telefonicznie na infolinii, powołując się na KOD/PIN, który zostanie przekazany zwycięzcy wraz z voucherem. Jeśli w terminie określonym powyżej, Zwycięzca Konkursu nie wykorzysta vouchera – traci wtedy prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

20. Produkty otrzymane w ten sposób nie podlegają zwrotowi (jedynie wymianie na inny rozmiar/model pod warunkiem nie uszkodzenia produktu wymienianego). Istnieje możliwość wymiany produktów na inny rozmiar/model tylko jeden raz.

III. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

● brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,

● opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z

przyczyn niezależnych od Organizatora,

● szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu

nieprawidłowościami leżącymi po stronie Uczestnika,

● ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem strony

internetowej, dostawców usług internetowych, poczty elektronicznej i innych, które mogą

mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, a którym Organizator nie

mógł zapobiec pomimo dochowania należytej staranności,

● dezaktualizację podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji oraz za dezaktualizację

innych danych, uniemożliwiających doręczenie Nagrody, o których zmianie Zwycięzca nie

poinformował Organizatora, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z

przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do

nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako RODO) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia

2016.05.04 jest Organizator.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane

osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby

wziąć udział w Konkursie.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię,

nazwisko, adres, adres e - mail, numer telefonu oraz następujący zakres czynności: zbieranie,

utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie, publikacja (odpowiedzi wraz z

danymi Uczestników zgodnie z ust. 3 poniżej).

4. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Konkursu w celu organizacji i

przeprowadzenia Konkursu, prawidłowego przekazania nagrody a także w celu publikacji

danych Uczestnika (imię i nazwisko) wraz z jego odpowiedzią nagrodzoną w ramach

Konkursu na stronie www.rylko.com oraz w portalach społecznościowych Ryłko, za uprzednio

udzieloną zgodą Uczestnika.

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji tj. nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenia

Konkursu, a dane osobowe Uczestników nagrodzonych przez okres niezbędny do

prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz przez okres publikacji odpowiedzi na stronie www. Rylko.com oraz na

mediach społecznościowych Ryłko, tj. nie dłużej niż przez pięć lat od dnia zakończenia

Konkursu. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym

z Organizatorem w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w związku z wydaniem

nagród.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie

jest:

a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w

Konkursie), umożliwienie wzięcia w nim udziału, ewentualne opublikowanie informacji o

nagrodzonych Uczestnikach, ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych, ochrony interesów

Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich, jednakże w celu

publikacji na stronie oraz na portalach społecznościowych Ryłko odpowiedzi wraz z danymi

osobowymi, za uprzednio udzieloną zgodą Uczestnika.

8. Uczestnik może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania,

ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na

adres: konkurs@rylko.com . Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezesa UODO.

9. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w

zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak

możliwości wydania nagrody.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane przez

okres jednego miesiąca od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres

Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu;

b) dokładny opis przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające

wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni

od dnia jej otrzymania.

6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres

podany w reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://www.rylko.com/pl/strony/wiosenny-konkurs-rylkooraz w siedzibie

Organizatora.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego

Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu

obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem

dokonania zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego.